2 comments
Comment from: Kochise [Visitor]
Kochise

http://www.codeproject.com/string/cppstringguide1.asp

Kochise

2003-10-14 @ 07:48
Comment from: acb [Visitor]
acb

Yêu?
Không yêu?
Yêu?
Từng cánh hoa rơi lả tả
Em vốc đầy tay và tung vào trong gió
Một ngàn lẻ một lời yêu.

2003-11-18 @ 08:21


Form is loading...